Katalog informacij javnega značaja

Naziv zavoda: Javni zavod Festival Ljubljana
Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana
Odgovorna uradna oseba: Darko Brlek, direktor
Datum prve objave kataloga: 5. 12. 2006
Datum zadnje spremembe: 24. 4. 2012
Katalog je dostopen na: www.ljubljanafestival.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda Zavod trajno in nemoteno zagotavlja javne kulturne dobrine na področju vseh kulturnih prireditev, gledaliških, glasbenih in vizualnih ter posredniških, kongresnih in drugih dejavnosti. V okviru svojih dejavnosti kot osrednjo prireditev Festival Ljubljana organizira Ljubljanski poletni festival (koncerte simfonične in komorne glasbe, operne, baletne in gledališke predstave z vrhunskimi domačimi in tujimi umetniki), prireja glasbeni cikel Mladi virtuozi, na katerem se predstavljajo mladi glasbeniki, tradicionalni festival sodobne glasbe – Slovenski glasbeni dnevi, ki vključujejo koncertni in simpozijski del, prireditve v božičnem novoletnem obdobju ter druge prireditve.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

I. Podatki o organih javnega zavoda

Direktor: Darko Brlek

Svet Festivala Ljubljana:
Predsednica sveta: Jadranka Dakič
Podpredsednik sveta: Franc Slak
Člani: Eva Strmljan Kreslin, Davorin Buinjac, Alenka Banovec

Strokovni svet Festivala Ljubljana:
Predsednik strokovnega sveta: Tomo Vran
Člani: Andrej Drapal, Vesna Ovčak

II. Seznam vseh organizacijskih enot:

 • Služba za program
 • Služba za trženje
 • Služba za tehnično izvedbo prireditev
 • Služba za investicije, investicijsko vzdrževanje in obratovanje
 • Služba za odnose z javnostmi
 • Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve
 • Finančno računovodska služba
Organigram povezava do organigrama

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Tanja Wondra, strokovna sodelavka za odnose z javnostmi
E: tanja.wondra@ljubljanafestival.si
T: 386 1 241 60 24

2.c Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje zavoda

Notranji predpisi:
Državni predpisi:

ZAKONI:

 • Obligacijski zakonik
 • Stvarnopravni zakonik
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 • Zakon o davčnem postopku
 • Zakon o davčni službi
 • Zakon o davku na dodano vrednost
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o denacionalizaciji
 • Zakon o deviznem poslovanju
 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
 • Zakon o finančnih zavarovanjih
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11)
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o javnih zbiranjih
 • Zakon o javno–zasebnem partnerstvu
 • Zakon o medijih
 • Zakon o minimalni plači
 • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
 • Zakon o plačilnem prometu
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Zakon o prispevkih za socialno varnost
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
 • Zakon o revidiranju
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
 • Zakon o urejanju trga dela
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
 • Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih
 • Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

PRAVILNIKI:

 • Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi
 • Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija
 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture
 • Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
 • Pravilni o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih
 • Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
 • Pravilnik o priznani obrestni meri 
 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
 • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

UREDBE:

 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
 • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
 • Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 • Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
 • značaja
 • Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
 • Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
 • Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

STANDARDI:

 • Slovenski računovodski standardi

NAVODILA:

 • Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
 • Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih  proračunov ter metodologije za pripravo poročila doseženih ciljev in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna

KOLEKTIVNE POGODBE:

 • Kolektivna pogodba za javni sektor
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

KODEKSI:

ODLOK:

Predpisi EU:

Evropski register predpisov2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)


Predlogi predpisov: /


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Seznam strateških in programskih dokumentov:


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi zavod: Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.


2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja


Seznam javnih evidenc:
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Evidenca posnetkov video nadzornega sistema
 • Evidenca podatkov o obiskovalcih prireditev


2.h Seznam drugih informativnih zbirk podatkov


Seznam drugih informativnih zbirk podatkov:
 • Evidenca članov kluba Festival Ljubljana
 • Statistični podatki o obiskovalcih prireditev Festivala Ljubljana


2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov


Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi zavod razpolaga:

Večina informacij je dostopna na spletni strani www.ljubljanafestival.si ob vsakem času. Informacije v pisni obliki so fizično dostopne (po predhodni najavi) vsak delavnik na sedežu zavoda.4. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja


Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja, v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
 • Podatki o prireditvah
 • Cenik najemov prostorov in opreme
 • Podatki iz Letnih poročil in Poslovnih načrtov Festivala Ljubljana